Τεστ γνώσεων Βιολογίας

Ερωτήσεις Εξάσκησης

Αντιστοιχίστε έναν αριθμό της αριστερά Στήλης με ένα Γράμμα της δεξιά Στήλης
Ερωτήσεις
Αντιστοίχισης ΙΙ
Στοιχεία Ερώτησης
Κεφάλαιο 6. Μεταλλάξεις
Α/Α Ερωτήσεις
Μόρια Μονάδες
Επίπεδο
Πηγή
Η Επίδοσή σου
Η Βαθμολογία σου Σύνολο Βαθμών
Η Απόδοσή σου
Ο χρόνος σου
Απάντηση