Α' Λυκείου, Επαναληπτικές Ερωτήσεις, 2013-2014, Κεφάλαιο 12